۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا 512 (2345)

بدنه صنعتی با هد کونیکا 512
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا 512 (2346)

بدنه صنعتی با هد کونیکا 512
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا 512 (2347)

بدنه صنعتی با هد کونیکا 512
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا 512 (2418)

بدنه صنعتی با هد 100 درصد نازل
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروخته شد

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا 512 (2420)

بدنه صنعتی با هد 100 درصد نازل
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا 512 (2427)

4 هد کونیکا 512 با 100 درصد نازل
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا 512 (2444)

بدنه صنعتی با هد کونیکا 512
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا 512 (2445)

بدنه صنعتی با هد 100 درصد نازل
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا 512 (2468)

بدنه صنعتی با 4 هد کونیکا 512 با 100% نازل
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا 512 (2477)

بدنه فول صنعتی با 4 هد کونیکا 512
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا 512 (2483)

بدنه صنعتی با 4 هد کونیکا 512 با 100% نازل
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان