شروع از ۵۴۰,۰۰۰ تومان

ساب تانک دستگاه بنر

4 و 6 خروجی - ساب تانک فرعی - شناور ساب تانک
شروع از ۶۷۰,۰۰۰ تومان

شلنگ مرکب (جوهر)

بنر، اکوسالونت، uv
شروع از ۵۰,۰۰۰ تومان
20%-

فیلتر مرکب (جوهر)

استوانه ای، uv، داخل گالن، دایره ای، سکه ای
شروع از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
شروع از ۶۴۰,۰۰۰ تومان
جدید

کانکشن و کورکن – معمولی و UV

دو راهی و سه راهی و کورکن
شروع از ۲۰,۰۰۰ تومان