دستگاه چاپ بنر 512i فولباکس 5500

با قابلیت نصب هد کونیکا 512 آی

دستگاه چاپ بنر زار 128

دستگاه چاپ بنر ارزان قیمت

دستگاه چاپ بنر مدل LEG

با قابلیت نصب هد زار 128 و کونیکا 512

دستگاه چاپ بنر مدل Silver Stone

با قابلیت نصب هد کونیکا 1024 و 512

دستگاه چاپ بنر مدل Win Box

با قابلیت نصب هد کونیکا 1024 و 512

دستگاه چاپ فلکس و بنر عرض 5 متر

مدل: w500 با قابلیت نصب هد کونیکا 512 و 1024