فیلتر EMI 10 آمپر

EMI filter 10A

به منظور حذف نوسانات هدایت شده از طریق تغذیه ورودی و خطوط سیگنال استفاده می شود