سوکت مادگی پاور فیوز دار

سوکت نری پاور یا کانکتور پاور نری از نوع روجعبه ای با قابلیت پیچ شدن بر روی دستگاه