لوگوی مبین ریدیزاین شد!

سادگی با حفظ اصالت…

مقایسه کنید

لوگوی جدید (راست) با لوگوی قبلی (چپ)

ما مبین هستیم!

ساده شدن تایپوگرافی

مبین “نو” شده است.

تغییر رنگ لوگو

مبین اصل است.

ساده شدن المان لوگو

مبین بروز است.

مینیمال شدن لوگو

این مبین جدید است.

ریدیزاین لوگو مبین تک